CSR - Procontent Comunication

CSR

Przejrzystość prowadzi do lepszej wydajności – Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę UE (Dyrektywa 2014/95/UE) w zakresie ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

Dalekowzroczni, przewidujący liderzy biznesu, a także inni decydenci powinni dostrzec moment, w którym pojawia się społeczne i polityczne przyzwolenie na zmiany i być gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność. CSR pomaga markom w osiąganiu celów biznesowych, dlatego też nie powinien być utożsamiany z filantropią i działalnością charytatywną. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR, Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Odpowiedzialny biznes to strategia, która w perspektywie długofalowej przynosi przedsiębiorstwu korzyści w postaci:

 • Dodatkowej przewagi konkurencyjnej
 • Zwiększenia lojalności konsumentów i interesariuszy oraz wzrostu zaangażowania pracowników
 • Wzrostu zaufania  inwestorów
 • Poprawy relacji ze społecznością i władzami lokalnymi
 • Rozwoju  kultury organizacyjnej firmy

CSR jest też istotnym elementem Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2020 roku. Konieczność inwestowania w CSR wynika także z rosnącego znaczenia tego obszaru w kryteriach oceny spółek m.in. giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index oraz rankingów, które oceniają społeczną odpowiedzialność biznesu. Procontent oferuje kompleksowe prowadzenie programów z zakresu Corporate Social Responsibility w tym:

 • Audyt dotychczasowych działań CSR firmy wraz z opracowaniem Raportu CSR
 • Analizy benchmarkingowe w zakresie działań CSR i wartości korporacyjnych firmy
 • Opracowywanie strategii CSR
 • Opracowywanie i wdrażanie programów społecznych wspierających biznes klienta
 • Prowadzenie programów typu cause related marketing
 • Prowadzenie programów CSR z partnerami społecznymi lokalnymi społecznościami
 • Tworzenie programów wolontariatu pracowniczego
 • Przygotowanie firmy do programów certyfikacji i konkursów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Wdrażanie wartości korporacyjnych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na rzecz rozwoju CSR
 • Wspieranie promocji społecznie zaangażowanych produktów i usług
 •  Komunikacja kampanii społecznych ukierunkowanych na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy docelowej

 

Zachęcamy do zapoznania się z kampaniami społecznymi prowadzonymi przez naszą firmę w zakresie CSR:

 

Płodny_Polak

STOMAlife_Odkryj_Stomię

Cha_Ching

Kampania Ciśnienie na Życie

Kampania Płuca Polski dla Boehringer Ingelheim

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Kampania Płodna Polka

Kampania Czadowe Domy

Obudź się, póki wirus HVC drzemie

Tu mieszkam, tu kupuję

Gmina gotowa na wszystko

 

Biznes a miejsce pracy

W rozwoju społecznej odpowiedzialności niezbędny jest dialog. Społeczny i autonomiczny staje się punktem wyjścia do tworzenia polityki i strategii działań CSR. To właśnie dialog i współdziałanie jest elementem, który odróżnia CSR od standardowych narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Kultura otwartości i włączanie pracowników w strategiczne procesy, to kwestia odpowiedzialnego przywództwa – mądry lider rozumie, że inwestycja w zaufanie pracowników daje największą „stopę zwrotu”.

Przestrzeganie standardów pracy oraz respektowanie praw związkowych jest częścią polityki CSR wynikającą z obowiązujących przepisów prawa oraz ratyfikowanych i przyjętych przez Polskę konwencji. Usługi świadczone przez Procontent Communication dotyczą m.in.:

 • Edukacji pracowników
 • Partycypacji pracowników w zarządzaniu
 • Wspierania równych szans i różnorodności
 • Jednolitych zasad bezpieczeństwa i troski o zdrowie
 • Wsparcia komunikacji wewnętrznej
 • Kampanii dotyczących równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym
 • Wolontariatu pracowniczego

 

Biznes a rynek

Mówiąc o zrównoważonym rozwoju w kontekście biznesu, nie powinniśmy zapominać, że przedsiębiorstwa nie działają w próżni. Ważnymi partnerami są podmioty ekonomii społecznej jak i sektor pozarządowy. Organizacje i firmy działające na polskim rynku coraz częściej mają na względzie swoje relacje z otoczeniem branżowym, regulacyjnym oraz konsumenckim. Wiele uwagi poświęca się tematyce relacji z dostawcami i standardom produkcji – nie możemy mówić o odpowiedzialności, jeśli nie zwracamy uwagi na to, jakie standardy stosują nasi kontrahenci i jaki jest nasz wpływ na ich kondycję. Znika bariera mentalna „jesteśmy za mali”, która utrudniała podjęcie decyzji o wprowadzeniu do małej firmy społecznie odpowiedzialnych rozwiązań. Usługi świadczone przez Procontent Communication dotyczą m.in.:

 • Rozwoju rynku
 • Wspierania rozwoju przedsiębiorczości
 • Edukacji ekonomicznej
 • Inicjatyw branżowych
 • Zarządzania łańcuchem dostaw
 • Dialogu z interesariuszami
 • Inicjatyw zrównoważonego rozwoju
 • Zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zaangażowanego społecznie marketingu
 • Odpowiedzialnego inwestowania

 

Biznes a społeczeństwo

Przedsiębiorstwa w Polsce są coraz bardziej świadome swojej społecznej roli o odpowiedzialności. Wiele cennych inicjatyw sprawiło, że firmy zaangażowały się w powstawanie ciekawych projektów i akcje wspierające lokalne społeczności. Rynek skorzystał na tym, zyskując nowe produkty i usługi. Usługi świadczone przez Procontent Communication dotyczą m.in.:

 • Wspierania równych szans i różnorodności
 • Jednolitych zasad bezpieczeństwa i troski o zdrowie
 • Zaangażowania społecznego
 • Dialogu z interesariuszami
 • Inwestycji społecznych
 • Rozwoju lokalnego
 • Zaangażowanego społecznie marketingu

 

Biznes a środowisko

Troska o środowisko naturalne od wielu lat nie jest już tematem zarezerwowanym dla ekologów i aktywistów – to stały element międzynarodowej polityki, a także regulacji i strategicznego zarządzania w pojedynczych przedsiębiorstwach.

Mimo stereotypów, jakie się przyjęły w myśleniu o środowisku, nie chodzi tu wyłącznie o segregację odpadów, ale o projektowanie towarów i usług w sposób innowacyjny, pozwalający maksymalnie ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko. Usługi świadczone przez Procontent dotyczą m.in.:

 • Edukacji ekologicznej
 • Ochrony środowiska
 • Ograniczania emisji
 • Zarządzania odpadami
 • Ekoefektywności