Consumer PR - Procontent Comunication

Consumer PR

PR konsumencki  umożliwia przekazanie w wiarygodny sposób pełnej informacji o produkcie. Jest źródłem rzeczowych przekazów i buduje zaufanie konsumentów do produktu. Dobrze prowadzony, edukuje odbiorców na temat zalet produktów i wzmacnia potrzebę ich posiadania.

 

Dysponując szerokim wachlarzem nowoczesnych narzędzi komunikacji PR pozwala również na zbudowanie wokół produktu społeczności konsumentów. Bliska i angażująca komunikacja skierowana do nich buduje długotrwałą więź z marką i wzmacnia jej pozytywny wizerunek. Działania public relations z zakresu Consumer PR prowadzone w oparciu o ciekawy, kreatywny pomysł, odwołujące się do nowych trendów, przełamujące stereotypy związane z danym produktem, usługą lub wykorzystujące wizerunek ambasadora, potrafią zbudować modę na produkt oraz skutecznie zachęcić potencjalnych klientów do interakcji z marką. Oferta Procontent w zakresie Consumer PR obejmuje:

 • Analizy rynku – konkurencji, konsumenta i mediów
 • Benchmarking komunikacyjny dla marek
 • Warsztaty brandingowe
 • Tworzenie strategii komunikacji produktów i marek
 • Pozycjonowanie i repozycjonowanie produktów i marek
 • Redakcję raportów i komunikację badań konsumenckich
 • Opracowanie Message house dla produktów, usług i kampanii edukacyjnych
 • Kampanie edukacyjne dla produktów i usług – liderów rynku i innowatorów
 • Imprezy i wydarzenia specjalne wzmacniające wizerunek produktów i marek
 • Relacje z mediami – PR produktowy
 • Współpracę z liderami opinii publicznej i ekspertami

 

Educational & Informational Campaigns

Tworzone przez nas kampanie edukacyjno-informacyjne spełniają wiele istotnych funkcji w komunikacji z interesariuszami organizacji, wspierając biznes naszych klientów. Zmieniają postawy konsumentów kreując zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi. Ułatwiają tym samym pracę menedżerów przed którymi stoi wyzwanie stworzenia nowej kategorii produktu lub usługi oraz poinformowanie o nowościach rynkowych.

Kampanie edukacyjno-informacyjne mogą także pełnić funkcje ochronne. Poprzez walkę z negatywnymi postawami za pomocą edukacji i informacji eksperckiej możemy eliminować złe nawyki m.in. w zakresie negatywnych zachowań rynkowych i konsumpcyjnych. Dobrym przykładem dla takich kampanii są działania podejmowane przez organizacje branżowe, związki producentów, organizacje społeczne i proekologiczne. Oferta Procontent w zakresie programów edukacyjno-informacyjnych obejmuje:

 • Opracowanie analiz rynkowych w tym analiz rynku informacji, konkurencji i konsumenta
 • Przeprowadzenie audytu medialnego wśród dziennikarzy diagnozującego medialny wizerunek produktu lub usługi oraz badający obszary zainteresowania mediów
 • Przygotowanie strategii komunikacji dla brandu wraz z przygotowaniem message house i planu działań skierowanych do mediów
 • Pozyskanie ekspertów – naukowców i specjalistów z różnych dziedzin, którzy będą budowali wiarygodność przekazów wykorzystywanych w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej
 • Utworzenie rady ekspertów i budowanie koalicji instytucji wokół programu
 • Pozyskanie patronatów medialnych
 • Wdrożenie narzędzi i realizację działań PR w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej
 • Obsługę medialną wszystkich wydarzeń kampanii
 • Przygotowanie raportów z badań opinii służących do komunikacji głównych przekazów programu do mediów
 • Badanie postaw konsumentów na początku i na końcu programu
 • Monitoring mediów wraz z analizą jakościową i ilościową wyników programu w porównaniu do efektów działań konkurencji
 • Stałe doradztwo w zakresie działań podejmowanych w ramach funkcjonowania programu
 • Ocenę efektów działań w oparciu o KPI dla działań medialnych i wydarzeń specjalnych wykorzystanych podczas realizacji kampanii

 

Social Campaigns

Programy komunikacyjne zaangażowane społecznie powstają na bazie potrzeb i celów przedsiębiorstwa oraz przy uwzględnieniu problemów społecznych. W ramach doradztwa w zakresie tworzenia i realizacji kampanii społecznych Procontent Communication oferuje:

 • Audyt dotychczasowych działań w dziedzinie komunikacji społecznej  firmy/organizacji/instytucji
 • Analizę interesariuszy oraz analizę wpływu wraz z doborem najlepszych przekazów do grup docelowych
 • Opracowywanie strategii kampanii społecznej
 • Opracowywanie i wdrażanie programów społecznych wspierających biznes klienta
 • Budowanie koalicji ekspertów wokół programu
 • Pozyskanie partnerów instytucjonalnych i patronów medialnych dla kampanii społecznych
 • Wspieranie promocji społecznie zaangażowanych produktów i usług poprzez realizację kampanii społecznych
 • Komunikację kampanii społecznych ukierunkowanych na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy docelowej
 • Promocję kampanii społecznych poprzez social media i blogosferę